• Ing. Milan Talich, PhD.

  Odborné zaměření: Absolvoval inženýrské a doktorské studium na ČVUT v Praze na Fakultě stavební, obor geodézie a kartografie. Ve VÚGTK pracoval od r. 1987 v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM) až do jeho zrušení v roce 1995, kde se zabýval zpracováním geodetických sítí a problémy geodynamiky. V letech 1992 - 1993 během studijního pobytu v Institutu pro aplikovanou geodézii ve Frankfurtu nad Mohanem (IfAG)zpracoval českou, slovenskou a maďarskou část sítě GPS Evropského referenčního systému EUREF. Byl to základ současných moderních polohových geodetických základů v těchto zemích. Od roku 1995 se začal zabývat informatikou v ODIS VÚGTK. Je autorem a zodpovědným řešitelem řady projektů. Nyní se věnuje tvorbě geotechnologií s využitím znalostních a informačních systémů, se zaměřením na webové informační systémy a webové aplikace. Specializuje se na zpracování a využívání obrazových informací pro účely různých geotechnologií,počínaje procesy digitalizace a zpřístupnění starých kartografických děl,přes problematiku vhodných nelineárních transformací obrazových dat a tvorby modelů až po analýzy deformací objektů a lokalit určených z rastrových i nerastrových dat nástroji mechaniky kontinua. Kromě vedení projektů ve VÚGTK je též vedoucím projektu, zabývajícího se využitím InSAR dat, v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Je autor 25 a spoluautor dalších 5 ověřených technologií uložených v RIV.

  Podíl na projektu: Řízení projektu, výzkum v oblasti procesů digitalizace a zpřístupnění starých kartografických děl, určování hlavních směrů prováděného výzkumu. Autor hlavních principů fotogrammetrické metody digitalizace starých glóbů a digitalizačního zařízení k její realizaci. Autor myšlenky a hlavních principů využití elastické konformní transformace metodou kolokace pro georeferenci III. Vojenského mapování.

  Bibliografie

  e-mail: milan.talich@vugtk.cz
  telefon: 226 802 324

 • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

  Odborné zaměření: V rámci své vědecké činnosti se zabývá historickou geografií, historickou krajinou, historickou kartografií a dějinami kartografie. Sleduje prostorové vyjádření historických procesů a jevů s využitím kartografické metody i dalších mezioborových metod. Řeší teoreticko metodologické otázky oboru v mezinárodní komparaci, prosazuje využití rekonstrukčních map a atlasové kartografie v historické práci. K hlavním tematickým okruhům výzkumu patří urbanizovaná krajina a její vývoj; při studiu urbanizačních procesů se zaměřuje mimo jiné na rozvoj pražské aglomerace od konce 18. století s důrazem na přelom 19. a 20. století. Je předsedkyní komise pro historickou geografii. Na FF UHK přednáší historickou geografii.

  Podíl na projektu: Tvorba modelového území okolí historických pražských měst (příklad krajiny na okraji rostoucího velkoměsta) - výzkum historické krajiny v určitých časových horizontech s využitím kartografických a obrazových pramenů, současných map a leteckých snímků z archivu projektu.

  Bibliografie

  e-mail: semotanova@hiu.cas.cz
  telefon: 286 890 189, 286 822 121 - linka 251, 601 550 540

 • Ing. Klára Ambrožová

  Doktorandka na Stavební fakultě ČVUT v Praze, obor Geodézie a kartografie. V projektu se zabývá digitalizací a zpřístupněním glóbů.

  e-mail: klara.ambrozova@vugtk.cz
  telefon: 226 802 345

 • Ing. Filip Antoš

  Alsolvoval inženýrské studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze, obor Geodézie a kartografie (2006). V současné době je studentem doktorského studia na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Geomatika. Zaměřuje se především digitalizací a online publikací historických i současných map.

  Podíl na projektu: V projektu koordinuje práci Digitalizačního centra VÚGTK, v. v. i. a přípravu dat a metadat pro webové aplikace.

  Bibliografie

  e-mail: filip.antos@vugtk.cz
  telefon: 226 802 322

 • Ing. Ondřej Böhm

  Doktorand na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Geomatika. Specializuje se na zpracování obrazu a vývoj webových aplikací. V projektu se věnuje vývoji webových aplikací.

  e-mail: ondrej.bohm@vugtk.cz
  telefon: 226 802 334

 • Ing. Jan Havrlant, PhD.

  Absolvent doktorského studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze, obor Geodézie a kartografie. Jeho zaměřením je určování deformací země, transformace souřadnice a vývoj software.

  e-mail: jan.havrlant@vugtk.cz
  telefon: 226 802 334

 • Mgr. Eva Chodějovská, PhD.

  Odborné zaměření: historická geografie a kartografie (ikonografické, kartografické i písemné prameny k historii krajiny 16.–19. století); kulturní dějiny raného novověku s důrazem na dějiny cestování; správce mapové sbírky Historického ústavu AV ČR

  Podíl na projektu: Vývoj kulturní krajiny v raném novověku na příkladu Broumovska; shromáždění, prezentace a interpretace řady sešitových průvodců s mapou 1:75 000 Josefa Bělohlava a dochovaných exemplářů map III. vojenského mapování ve sbírkách HÚ a Národního archivu. Příprava dat z fondů HÚ.

  Bibliografie

  e-mail: chodejovska@hiu.cas.cz
  telefon: 286 882 121, linka 260

 • Ing. Jiří Krejčí

  Doktorand na Stavební fakultě ČVUT v Praze, obor Geodézie a kartografie. V projektu se zabývá rekonstrukcí krajiny a vytvářením 3D modelů historické krajiny.

  e-mail: krejci.jiri@centrum.cz
  telefon:

   

 • Dr. Ing. Lubomír Soukup

  Lubomír Soukup absolvoval inženýrské studium na Stavební fakultě ČVUT v roce 1986. Jeho studijním oborem byla geodezie a kartografie, specializace dálkový průzkum Země. Na Stavební fakultě ČVUT také završil postgraduální studium a v roce 1998 obhájil disertační práci "Aplikace bayesovského přístupu při zpracování geodetických měření". V roce 1994 nastoupil do Ústavu teorie informace a automatizace. Spolupracuje též s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, od roku 2006 je v něm zaměstnán na částečný úvazek.

  Výzkumné zájmy Lubomíra Soukupa jsou věnovány bayesovskému přístupu, který aplikuje na prostorová data a při zpracování obrazu. V současné době se zabývá především elastickou registrací obrazů.

  e-mail: soukup@utia.cas.cz
  telefon: 266 052 551

 • PhDr. Robert Šimůnek, PhD., DSc.

  Odborné zaměření: historická geografie (dějiny osídlení, komponovaná krajina ve středověku a raném novověku), ikonografické a kartografické prameny 15.–18. století; dějiny středověku (sociální dějiny šlechty a měst); edice pramenů.

  Podíl na projektu: vývoj sídelních struktur a historické krajiny na panství Třeboň 14.–18. století, staré mapy a plány panství Třeboň cca 1550–1820 v komparativním rámci (mapy panství jako specifický typ historického pramene, specializované mapy např. hraniční, rybniční apod.).

  Bibliografie

  e-mail: r_simunek@lycos.com
  telefon: 286 882 121, linka 260