Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví je projekt financovaný Ministerstvem kultury a zaměřený na digitalizaci a zpřistupňování historických dat a navazující aplikace (např. GIS), a na vyhodnocování výpovědní hodnoty kartografických pramenů z hlediska rekonstrukce historické krajiny a sídelních struktur. Cílem projektu je především zkoumat možnosti integrace a uplatnění historických map v kontextu moderních technologií a aktuálních mapových podkladů a aplikací a poskytnout tak ucelený pohled na vývoj krajiny a jejího zobrazování v českých zemích.

Popis projektu

Projekt si klade za cíl vytvoření expertního znalostního systému v podobě webového portálu, jehož hlavní komponentou bude sada on-line nástrojů pro digitalizaci, zpracovávání, zpřístupňování a především využívání starých map, plánů, atlasů a glóbů. Další důležitou komponentou bude on-line dostupná otevřená databáze starých kartografických děl. Součástí tohoto systému budou též zpřístupněné metodiky a technologické postupy, které budou vytvořeny a ověřeny během projektu. Vytvoření uvedeného expertního systému poskytne odborné i laické veřejnosti služby nové generace.

Těžištěm sady nástrojů bude software pro automatické rozpoznávání objektů v obrazovém rastrovém souboru. To uživateli umožní efektivně porovnávat a automaticky analyzovat změny v mapě (v osídlení a krajině) v závislosti na čase na mapách z jejich různých vydání.

S využitím nově digitalizovaných kartografických zdrojů, zpracovaných novými on-line nástroji bude na webovém portálu umístěn on-line průvodce historickou krajinou s pracovním názvem „Virtualita a realita - obraz historické a současné krajiny Česka“ s vybranými ukázkami proměn krajiny k období středověku, raného novověku, 19. století a 20. století.

Cíle projektu je ochránit, zpřístupnit a využít kulturní dědictví v knihovnách, archivech a muzeích včetně movitého kulturního dědictví, historických knihovních fondů a dokumentů.

Na projektu spolupracují dvě výzkumné instituce: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK) a Historický ústav AV ČR, v. v. i. (HÚ AV ČR).

Odpovědným řešitelem projektu je Ing. Milan Talich, Ph.D. z VÚGTK a odpovědným řešitelem dalšího účastníka projektu je prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. z HÚ AV ČR, kteří mají pod sebou mladý ale zkušený řešitelský tým. Každý člen týmu přináší do projektu svoje znalosti a zkušenosti z řešení předchozích projektů.

Poslání a očekávané přínosy projektu

  • Vývoj metodik pro systematickou a přesnou digitalizaci kartografických produktů tak, aby v budoucnu nebylo nutné pracovat s originálními dokumenty a ty se tak ochránili před dalším poškozením
  • zpřístupnění kartografických děl široké obci zájemců a uživatelů jak z řad laické tak i odborné veřejnosti prostřednictví internetu. Uživatelé dostanou nové on-line nástroje pro efektivní práci se starými kartografickými díly, zejména nástroj pro automatickou analýzu objektů v rastrových mapách
  • stanovení postupů, metodik a kritérií pro přesnou digitalizaci a zpracování plánů a map tak, aby byly využitelné i odborníky z různých oborů (životní prostředí, urbanismus, archeologie, ...)
  • hlubší poznání krajinných změn českých zemí i starých kartografických děl a jejich netradiční využití. Toto poznání přispěje k pozitivnímu vnímání problematiky ochrany a tvorby krajiny s jejími historickými kořeny a zároveň k prohloubení regionální identity, regionálních dějin a regionální vlastivědy. Cizojazyčná (anglická) mutace zpřístupní výsledky aplikovaného výzkumu zahraničním uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti, žáků a studentů